درباره ما

دبیرستان رسولیان در یک نگاه…

دبیرستان نمونه وهوشمند رسولیان یکی از صدها آموزشگاه خیر ساز استان یزد می باشد..

این دبیرستان به همت حاج محمد تقی رسولیان ، تاسیس شده است. 

دبیرستان در سال تحصیلی جاری به صورت هیئت امنایی اداره می شود.. دبیرستان با توجه به امکانات خاص فناوری و اقدامات عملی در حوزه فناوری ، به عنوان دبیرستان هوشمند شناخته می شود..

کادر اداری کنونی دبیرستان به شرح ذیل معرفی می شوند..

جناب آقای رضا دبیری احمد آبادی ، مدیریت آموزشگاه
جناب آقای احمد محمدی زاده ، معاونت آموزشی دبیرستان
جناب آقای سید محمد باقر حسینی ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی
جناب آقای الله کرم کیانی ، معاونت اجرایی
جناب آقای محمد آزاد ، معاونت فناوری و هوشمند سازی
جناب آقای مهدی شیبیجی ، مشاور آموزشگاه
جناب آقای زرگرچی ، خدمتگزار آموزشگاه
سرکار خانم بادپا ، خدمتگزار آموزشگاه