برترین های ادواری مرحله دوم پایه هشتم 1400

محمد صادلح عبدالهی
محمد پارسا نوروزپور
مبین گل زار گرد فرامرزی
کارن کریمی
سینا خلیلی
سید صادق موسوی
سید ابوالفضل میرجلیلی
سجاد مهدی
سجاد پورعلی آبادی
سپنتا یزدانی
امیر حسین شمس الدینی
امید دهقانی اشکذری

مقالات مرتبط

پاسخ