دوره امورشی الکترونیک کلیک خورد!!!!!!📢📢📢📣📣

سلام دوستان معین غدیر هستم و به دلیل درخواست بعضی از دوستانتون بنابراین شد که دوره اول اموزش الکترونیک برگزار شود اگر موافق بودید ترم بعد را هم قرار میدهم.

______________________________________________________اموزش قطعات_______________________________________________________

T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥Tفرم نظرسنجی⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥T⊥

نظرتون را بیان کنید ممنون
5/5