نوشته های دانش آموزان

نوشته های دانش آموزان فن یار و ادمین سایت

دراین بخش ، با نوشته های مختلف دانش آموزان آشنا می شویم که به عنوان فن یار و نویسنده سایت معرفی و آموزش دیده اند..این دانش آموزان از پایه های مختلف هستند و در امور طراحی سایت و ثبت محتوا یاریگر ما هستند…

ممنون خواهیم شد در قسمت دیدگاه نظر خود را در خصوص مطالب آنها مطرح فرمایید…